مراکز شهری

نام مرکز آدرس
مرکز خدمات جامع سلامت شهری- روستایی شهید رجایی محمد آباد شهرستان هامون شهر محمدآباد
مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی شهید باهنر شهرعلی اکبر شهرستان هامون شهر علی اکبر

 

تعداد بازدید:۱۱۵۳