شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۳۸۶

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه ای شهرستان

کارشناس بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشت وظایف و مسئولیت های ذیل را بعهده دارد:

۱- شناخت و آگاهی لازم از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات مشاغل کشاورزی و خدماتی در منطقه
۲- همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه پیشگیری از بیماریهای ناشی و مرتبط با کار, بیماریهای واگیر, مسمومیت ها با همکاری پزشک متخصص طب کار
۳- نمونه برداری, اندازه گیری, تجزیه و تحلیل ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار شامل عوامل شیمیائی، فیزیکی، بیولوژیکی، ارگونومی، روانی و مکانیکی محیط کار و ارائه طریق بمنظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار با توجه به حدود تماس شغلی مجاز تدوین شده توسط کمیته فنی بهداشت حرفه ای کشور.
۴- بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی در زمینه بهبود شرایط کار آنها
۵ -آشنائی با اصول مراقبتهای اولیه بهداشتی ( P.H.C ) و فعالیت , نظارت در زمینه ادغام فعالیتهای بهداشت حرفه ای در سیستم شبکه های بهداشتی و درمانی کشور
۶- نظارت و پیگیری در امر توسعه, تاسیس, تجهیز و راه اندازی ایستگاه امداد، خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کار و نظارت بر حسن انجام کار بهگر، بهداشیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود.
۷- آشنائی و آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (بهداشت کشاورزی, بقا, تشکیلات بهداشت حرفه ای, بازرسی هدفمند، کارگران ساختمانی و........)
۸- تشکیل دوره های آموزشی و باز آموزی برای بهداشتیاران کار, بهورزان, کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملها و آئین نامه های موجود.
۹- همکاری با سایر کارشناسان بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعملهای ستادی بمنظور ارتقاء سطح ارائه خدمات بهداشتی در منطقه.
۱۰- هماهنگی و همکاری با کارشناسان آموزش بهداشت به منظور ارائه برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و حرفه ای
۱۱- اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت, معدن, کشاورزی, خدمات) با توجه به قوانین و مقررات موجود.
۱۲- جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق با فرمهای مصوب.
۱۳- مطالعه و بررسی آخرین دستاورد های علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری, ارزشیابی و کنترل)
۱۴- ارائه و اجرای روشهای اجرائی در جهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیطهای کار منطقه.
۱۵ -صدور صلاحیت ارائه خدمات بهداشت حرفه‌ای و طب‌کار برای شرکتهای خصوصی

برنامه های اجرائی بهداشت حرفه ای:

۱- ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی
۲- نظارت و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در کارگاههای کوچک (کمتر از ۲۰ نفر شاغل)
۳- انتخاب و تربیت بهگر در کارگاههای با بعد کارگری ۴۹ – ۲۰ نفر کارگر
۴- پیگیری ونظارت بر ایجاد خانه های بهداشت کارگری در کارخانجات و معادن با بعد کارگری ۴۹۹ -۵۰ نفر کارگر
۵- ایجاد مراکز بهداشت کار در واحدهای کارگری بیشتر از ۵۰۰ نفر کارگر
۶- نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت وبهداشت کار در کارگاههای بالای ۲۵ نفر کارگر (اجرای ماده ۹۳ قانون کار) 
۷- اجرای طرح مقابله با صدا در محیط های کار
۸- اجرای طرح بقا (بهسازی کارگاههای قالیبافی ونظارت بر بهداشت قالیبافان روستایی)
۹- اجرای برنامه ایمنی شیمیایی با تدوین پروفایل ایمنی شیمیایی استان
۱۰- اجرای برنامه بهداشت کشاورزی
۱۱- اجرای طرح کاهش و کنترل سیلیکوزیس
۱۳- اجرای طرح ساماندهی روشنایی در محیط کار
۱۴- بررسی مشاغل سخت و زیان آور وعضویت در کمیته استانی مشاغل سخت وزیان آور استان
۱۵- صدور و تمدید مجوز فعالیت ونظارت بر فعالیت شرکتهای خصوصی ارایه دهنده خدمات سلامت کار

۱۶- نظارت و پیگیری انجام معاینات پزشکی شاغلین به استناد ماده ۹۲ قانون کار
۱۷- مطالعه، آموزش و کمک در اجرای طرحهای پژوهشی بهداشت حرفه ای
۱۸- برگزاری جلسات وکارگاههای آموزشی وتهیه جزوات، پمفلت و پوستر های آموزشی در زمینه بهداشت حرفه ای
۱۹- برنامه ارگونومی در محیط کار
۲۰- برنامه پیشگیری از ایدز در محیط کار
۲۱- اجرای برنامه بهداشت پرتوکاران
۲۲- اجرای برنامه بهداشت معادن
۲۳- اجرای برنامه بازرسی هدفمند
۲۴- اجرای برنامه مدیریت کنترل جیوه درمحیط کار
۲۵- اجرای برنامه کنترل شرایط جوی درمحیط کار
۲۶ – اجرای برنامه حذف آزبست درمحیط کار