شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۴۵۳

شرح وظایف واحدبهداشت خانواده:
۱. تهیه برنامه عملیاتی
۲. پایش مراکزوخانه های بهداشت
۳. بازدیدازتسهیلات زایمانی
۴. تدوین برنامه بازدیدماهانه وکشیک تسهیلات
۵. ارسال وپیگیری نمونه های پاپ اسمیر
۶. تهیه وتوزیع اقلام موردنیازمراکزدرخصوص فعالیت های بهداشت خانواده
۷. کلیه فعالیت های مربوط به بهبودتغذیه
۸. ارسال گزارش عملکردبه سطوح بالاتر
۹. ارسال آمارهای مربوط به مادران؛ بهداشت باروری؛ کودکان؛ شیرمادر؛ سالمندان...
۱۰. نظارت برعملکردمراکزوخانه های بهداشت
۱۱. برگزاری جلسات آموزشی جهت پرسنل بهداشتی
۱۲. تکمیل پرسشنامه های مرگ کودکان خارج بیمارستانی
۱۳. گزارش تلفنی مرگ کودکان به سطوح بالاتر
۱۴. برگزاری کمیته مرگ کودکان ومرگ مادران باردار
۱۵. برگزاری کمیته شیرمادر
۱۶. جمع بندی آماروواردنمودن اطلاعات به سایت
۱۷. بازدیدازانباردارویی