شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۷۰۸

شرح وظایف واحد گسترش شبکه:

۱- برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

۲ – برنامه مدیریت منابع فیزیکی

۳ – برنامه مدیریت منابع انسانی

۴ – برنامه ساختار شبکه اطلاعات سلامت

۵ – برنامه رابطان سلامت

۶ – برنامه خیرین سلامت
۷ – برنامه آموزش بهورزی

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مراکز خدمات جامع سلامت در تمام سطوح ارائه خدمات محیطی و ستادی با یکدیگر و واحدهای ستادی با معاونت بهداشتی و دانشگاه علوم پزشکی؛

- پیش بینی جدول تشکیلاتی جهت ردیف های مورد نیاز و تامین نیروی انسانی در تمام؛ رده‌ها اعم از قراردادی، رسمی، پیمانی، طرحی و پزشک خانواده؛

- پیش بینی و تامین تجهیزات و وسایل مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت و هماهنگی جهت استفاده بهینه از آنها؛

- مشخص نمودن محدوده جغرافیایی و جمعیتی تحت پوشش مراکز و خانه های بهداشت؛

- تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی در نزدیک ترین مکان به محل سکونت با راه اندازی مراکز شهری، روستائی، خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی مورد لزوم بر اساس اولویت؛

- ایجاد هماهنگی برون بخشی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و غیره؛

- مشخص نمودن تنگناها و نارسائیهای موجود و پیشنهاد راه حل مناسب پس از پایش و ارزیابی با همکاری سایر واحدهای محیطی و ستادی؛

- هماهنگی و همکاری نزدیک و مستمر با مرکز آموزش بهورزی در کلیه مراحل پذیرش بهورز بومی، تربیت، آموزش و استخدام آنها؛

- تدوین، پیشنهاد و اجرای برنامه های آموزشی و بازآموزی حین خدمت رده های مختلف؛

- نظارت بر تملک محل مطلوب جهت احداث واحدهای بهداشتی و پی گیری محل مناسب جهت واحدهای استیجاری و تعیین اولویت جهت احداث؛

- پیشنهاد جهت تشویق، تنبیه، تغییر عنوان و جابجایی کارکنان؛

- مسئول اجرای طرح بیمه روستایی شامل:

* برآورد جمعیت تحت پوشش؛

* بررسی و اعلام نیاز مراکز به نیروی پزشک و ماما؛

* تعیین محل خدمت؛

* تامین و تجهیز وسایل و امکانات مورد نیاز؛

* آموزش بدو خدمت به پزشکان خانواده؛

* نظارت و پایش اجرای برنامه ها؛

* ایجاد هماهنگی برون بخشی با مسؤولین سازمان بیمه خدمت درمانی در زمینه برنامه های پزشک خانواده؛

* آموزش کلیه بهورزان در زمینه برنامه های پزشک خانواده شامل:

۱- شناسایی جمعیت تحت پوشش و اعلام آمار جمعیتی؛

۲- ثبت نام و تشکیل پرونده.

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات ماهیانه مسئولین مراکز شهری و روستائی با رئیس مرکز بهداشت و مسئولین واحدها و تیم نظارت و پیگیری مصوبات جلسات؛

- تشکیل ستاد حوادث غیرمترقبه؛

- کنترل و پایش خدمات ارائه شده به مردم از طریق تشکیل تیم های نظارت و پایش و اعزام این تیم ها به صورت منظم و برنامه ریزی شده به کلیه مراکز تحت پوشش و خانه های بهداشت؛

- پیگیری نظرات، مسائل و مشکلات مراکز و خانه های بهداشت در مناطق و واحدهای تحت پوشش؛

- پیگیری و بررسی شکایات رسیده در رابطه با واحدهای بهداشتی در سطح شهرستان و ارجاع به واحدهای مربوطه؛

- جمع آوری و کنترل تعداد ۵۵ زیج حیاتی از خانه های بهداشت و تحویل زیجهای جدید و تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه شاخص بهداشتی از مجموع کل اطلاعات موجود در زیجها؛

برنامه های واحد جلب مشارکت مردمی

۱- داوطلبان سلامت شهری؛

۲- داوطلبان سلامت مدارس؛

۳- داوطلبان سلامت روستایی؛

۴- داوطلبان متخصص در ادارات؛

۵- داوطلبان متخصص در نهضت سواد آموزی؛

۶- داوطلبان متخصص اتحادیه ها و اصناف.

فعالیتهای داوطلبان سلامت

۱- به صورت اختیاری و رایگان، با مراکز خدمات جامع سلامت همکاری می کنند؛

۲- با کمک مربی خود، از بین همسایگان و افراد محله محل سکونت خود خانوارهایی را به عنوان جمعیت تحت پوشش انتخاب می کنند؛

۳- پس از آموختن مطالب بهداشتی، آموخته های خود را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کنند؛

۴- به منظور ترویج رفتارهای سالم در جامعه با کسب مهارتهای بهداشتی و ارتباطی لازم، باعث تغییر نگرش، عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی آنها می شود؛

۵- به خاطر آشنایی با زبان و فرهنگ مردم محله خود با کمک و همیاری خود مردم در برنامه ریزی و حل مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش می کند؛

۶- با شرکت در برنامه های توانمند سازی و فراگیری حرفه های مختلف، قادر خواهند بود مهارتهای کسب شده را به خانوارهای تحت پوشش خود و نیز به جوانان محله انتقال دهند.

چگونه می توان داوطلب سلامت شد

کلیه افراد علاقه مند می توانند با مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل سکونت علاقه مندی خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشکیل پرونده با توجه به میزان توانایی و فرصتی که در اختیار دارند، به صورت دایم و یا موقت با مراکز خدمات جامع سلامت همکاری نمایند.

اساسنامه

مجمع خیرین سلامت کشور

هرکه نفسی را حیات بخشد مثل آن است که تمام مردم را حیات بخشیده

مقدمه

دین مقدس اسلام بعنوان مکتبی اجتماعی و انسان‌ساز اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی شناخته است و باورهای دینی و غیرت ملی مردم ایران در تاریخ افتخارآفرین این سرزمین نیز همواره تکیه گاه و پشتیبان ستمدیدگان ومحرومان باتوجه به رعایت اصول اخلاقی و انسانی بوده است.

امروزه کلیه کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آنچنان به اهمیت بهداشت و سلامت واقفند که جامعترین کمکهای آنان در قالب مساعدتهای بهداشتی و سالم‌سازی محیط بشری در جهان سوم در زمره ارجح‌ترین تبلیغات و فرآیندهای آنان قرار می‌گیرد.

کشور اسلامی ایران بعنوان پرچمدار اسلام ناب محمدی (ص) اهم وظایف دستگاههای کشوری را در جهت حفظ و ارتقاء بهداشت قلمداد نموده وضمن عمل به تعالیم قرآنی و دینی در زمینه بهداشت و سلامت پیشاهنگ علوم و فنون پیشگیری و علم پزشکی اجتماعی در محدوده خاورمیانه می‌باشد.

در همین راستا و نظر به لزوم تامین اجتماعی و بهداشت برای همه مردم ایران (اصل بیست و نهم قانون اساسی) و تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان برای همه (اصل چهل و سوم قانون اساسی) و در راستای تحقق جامعه ایرانی برخوردار از سلامت، رفاه و تامین اجتماعی در سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی و با توجه به سنت مرضیه انبیای گرامی و ائمه اطهار (ع) و بهره‌گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک‌اندیشان در گسترش امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جامعه و گسترش کمی و کیفی فرهنگ خیریه سلامت و فرهنگ‌سازی برای مشارکت گسترده مردم در تامین نیازهای بهداشتی و درمان و آموزش پزشکی با عنایت به اولویت‌ها و نیازهای بهداشتی و درمانی کشور و برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور هدایت اصولی و ساماندهی کمکها و مشارکت‌های مردمی و خیرین و سایر منابع مالی در دانشگاه های دولتی و تنظیم فعالیت موسسات خیریه سلامت کشور و رفع موانع موجود در تسهیل امر مشارکت خیرین در ارائه مشورت و کارشناسی لازم به ایشان و نیز در جهت جلب مشارکتهای مردمی و جذب کمکهای خیرین و واگذاری امر بهداشت و درمان به مردم به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در مسیر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تدابیر انسان‌دوستانه مبنی بر جلب مشارکتهای همگانی در توسعه اجتماعی «مجمع خیرین سلامت کشور» تشکیل می‌گردد.

کلیات و اهداف

ماده ۱

«مجمع خیرین سلامت کشور به منظور فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیرین سلامت کشور و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری صحیح از کمکها، مشارکتهای مردمی و هدایت کمکها به اولویت‌های ملی در حوزه سلامت طبق این اساسنامه تشکیل می‌شود که به لحاظ رعایت اختصار در این اساسنامه «مجمع» نامیده می‌شود.

 

ماده ۲

کلیه فعالیت‌های «مجمع» به استناد بند الف ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت و تشکیلات و موسسات تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و با رعایت قوانین جمهوری اسلامی و دقیقاً طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

تبصره

«مجمع» دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و عام‌المنفعه است و منابع مالی آن عبارتند از: مشارکت‌های مردمی، موقوفات، صلح، ثلث، حبس، هبه، نذر، وصیت و غیره، کمکهای دولتی و سایر منابع مالی داخلی و خارج از کشور.

 

ماده ۳

مرکز اصلی «مجمع» در مرکز (تهران) است و در صورت لزوم می‌تواند در مرکز استانها و در خارج کشور شعبه، نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

تبصره

شعب استانی مجمع، تحت عنوان «مجمع خیرین سلامت استان» در قالب شخصیت حقوقی «مجمع» و مواد این اساسنامه و با استقلال در امور مالی (درآمد و هزینه) از خط مشی و سیاست‌های کلی تشکیلات مجمع مرکز تبعیت می‌کند.

 

ماده ۴

شرایط عضویت در «مجمع» عبارتند از:

۱- خیرین (حقیقی یا حقوقی)

۲- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳- التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی

۴- اشتهار حرفه‌ای

۵- عدم انجام فعالیتهای حزبی و سیاسی در قالب «مجمع»

۶- پذیرش اساسنامه «مجمع» برای فعالیت

 

ماده ۵

فعالیت «مجمع» از تاریخ تاسیس برای مدت «نامحدود» تشکیل می‌گردد.

ماده ۶

دارایی اولیه «مجمع» مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد که توسط هیئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار «مجمع» قرار گرفته است.

 

ماده ۷

اهداف «مجمع» عبارتند از:

۱- تلاش برای شناسایی و هدایت و جذب خیرین بخش سلامت در کشور.

۲- برنامه ریزی بمنظور تبلیغات و فرهنگ‌سازی برای جذب خیرین و کمکهای مردمی در جهت ارتقاء سلامت کشور.

۳- احداث، تکمیل، ترمیم، تجهیز و همیاری در امر مراکز خدمات جامع سلامت کشور مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴- همیاری در اداره، مددکاری و توسعه برنامه‌های مراکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی و پژوهشی مورد تائید.

۵- ارتباط و تعامل با خیریه‌ها و سازمانهای بین‌المللی در زمینه سلامت.

۶- تلاش در جهت تامین منابع مالی از طریق: اخذ وام، کمکهای دولتی و مردمی بویژه خیرین در داخل و خارج کشور و کمکهای سازمان‌های بین‌المللی.

۷- ارائه پیشنهاد در جهت تصویب قوانین و مقررات لازم برای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به موسسات بهداشتی و درمانی دولتی و خیریه کشور بمنظور توسعه فعالیتهای بهداشتی درمانی و آموزشی و تحقیقاتی در سطح کشور.

۸- تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و حمایت معنوی و قانونی از فعالیتهای موسسات خیریه در بخش سلامت کشور.

۹- طراحی و پیگیری روش‌های تشویقی و تسهیلاتی در جهت کاهش هزینه‌های بالاسری اعم از مالیات، عوارض، انرژی و غیره برای موسسات خیریه بهداشتی درمانی کشور.

۱۰- ایجاد و ساماندهی مجمع خیرین استانها و مراکز بهداشتی درمانی آموزشی کشور.

ماده ۸

طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده و بنحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد. پس از هماهنگی لازم با وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده ۹

موسسان و وابستگان مجمع خیرین سلامت طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امناء و مدیران مجمع حق معامله با موسسه را ندارند.

ماده ۱۰

موسسان و هیات امناء و هیات مدیره حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی به مجمع را ندارند بطوریکه پس از انحلال، دارایی مجمع با نظرنمایندگان وزارت دارایی و سازمان اوقاف و امور خیریه و هیات امناء در اقرب با نیت بانیان مجمع به یکی از موسسات خیریه و عام‌المنفعه واگذار گردد.

ارکان

ماده ۱۱

ارکان مجمع عبارتند از:

۱- هیات موسس

۲- هیات امناء (مجمع عمومی)

۳- هیات مدیره

۴- مدیرعامل

۵- بازرسان

الف – هیات موسس

ماده ۱۲

اعضای هیات موسس ۱۴ نفر بشرح ذیل می‌باشد:

۱- جناب آقای سیدرضا نیری فرزند سیدمهدی

۲- جناب آقای دکتر محمدباقر اردشیر لاریجانی فرزند میرزاهاشم

۳- حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا مصطفی مرسلی فرزند علی

۴- جناب آقای مهندس نادر ریاحی سامانی فرزند اسحاق

۵- جناب آقای دکتر امیدوار رضایی فرزند نجف

۶- جناب آقای سیدمحمد شیرزای فرزند سیدرضا

۷- جناب آقای قاسم نوده فراهانی فرزند علی اصغر

۸- جناب آقای محمد آزاد فرزند کاظم

۹- جناب آقای غلامرضا بخشی زاده فرزند عباس

۱۰- جناب آقای سیدعباس پورهاشمی فرزند سیدجلال

۱۱- جناب آقای محمدتقی تصدیق مقدم فرزند محمدعلی

۱۲- جناب آقای منصور قمشه فرزند مصطفی

۱۳- جناب آقای سعید ستاری فرزند عباسعلی

ماده ۱۳

هیئت موسس پس از تصویب و معرفی هیات امناء (مجمع عمومی) دیگر مسئولیتی در مجمع نخواهند داشت.

تبصره

اعضای هیات موسس می‌تواند از اعضای هیات امناء (مجمع عمومی) باشند.

ب- هیات امناء (که بمنزله مجمع عمومی خیرین سلامت کشور تلقی می‌گردد)

ماده ۱۴

هیات امناء (مجمع عمومی) با ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل انتخاب می‌شوند که با تصویب هیات امناء قابل افزایش است:

۱- جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی فرزند منوچهر

۲- جناب آقای سیدرضا نیری فرزند سیدمهدی

۳- ححت‌الاسلام و المسلیمن حاج آقای مصطفی مرسلی فرزند علی

۴- جناب آقای دکتر محمدباقر بهرامی فرزند علی داد

۵- جناب آقای دکتر امیدوار رضایی فرزند نجف

۶- جناب آقای دکترمحمد باقر اردشیر لاریجانی فرزند میرزاهاشم

۷- جناب آقای قاسم نوده فراهانی فرزند علی اصغر

۸- سرکار خانم دکتر فاطمه آلیا فرزند اصغر

۹- جناب آقای محمد آزاد فرزند کاظم

۱۰- جناب آقای عباس شاکری فرزند محمدعلی

۱۱- جناب آقای سیدمجتبی قائم مقامی فرزند سید ابوتراب

۱۲- جناب آقای غلامرضا بخشی زاده فرزند عباس

۱۳- جناب آقای دکتر حسن امین لو فرزند علی اکبر

۱۴- جناب آقای محمدمهدی خورسند نیا فرزند حسین

۱۵- جناب آقای سیدجلال دخانچی فرزند سیدعلی محمد

۱۶- جناب آقای حسین یزدانی فرزند محمد

۱۷- جناب آقای میرزازاده

۱۸- جناب آقای حسن ساده فرزند غلامحسین

۱۹- جناب آقای دکتر مرتضی جابری فرزند اسماعیل

۲۰- جناب آقای اسداله مرثقی فرزند محمد

۲۱- جناب آقای حسین ملکشاهی فرزند ابوالقاسم

۲۲- جناب آقای مهندس بیژن آذیش فرزند موسی

۲۳- جناب آقای مجید رمضانی فرزند ابوالقاسم

۲۴- جناب آقای مهندس امیر زاریان فرزند ترابعلی

۲۵- جناب آقای عباس معصومی فرزند علی

۲۶- جناب آقای هاشم سلیمی آشتیانی فرزند محمدعلی

۲۷- جناب آقای محمدرضا تیماج چی فرزند ابوالقاسم

۲۸- جناب آقای سیدمجتبی سجادی فرزند محمدباقر

۲۹- جناب آقای سیدحسین زریباف فرزند سیدعلی

۳۰- جناب آقای احمد هوشنگی فرزند عزیزاله

۳۱- جناب آقای جمال جعفریان فرزند علی

۳۲- جناب آقای دکتر صلاح‌الدین دلشاد فرزند بهاءالدین

۳۳- جناب آقای سیدمحمد شیرازی فرزند سیدرضا

۳۴- جناب آقای علی اصغر ساعتچی فرد فرزند حسین

۳۵- جناب آقای حسن دهقان فرزند رجبعلی

۳۶- جناب آقای دکتر بهمن نیکپور فرزند رحیم

۳۷- جناب آقای داود بقایی فرزند حسین

۳۸- جناب آقای مهندس مجید شایسته

۳۹- جناب آقای مهندس نادر ریاحی سامانی فرزند اسحاق

۴۰- جناب آقای غضنفر اصل رکن آبادی فرزند محمد

۴۱- سرکار خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی فرزند سیف اله

۴۲- جناب آقای مهندس سیف اله رضایی فرزند حاجی آقا

۴۳- جناب آقای محمدتقی تصدیق مقدم فرزند محمدعلی

۴۴- جناب آقای سیدعباس پورهاشمی فرزند سیدجلال

۴۵- جناب آقای سعید ستاری فرزند عباسعلی

۴۶- جناب آقای منصور قمشه فرزند مصطفی

۴۷- جناب آقای سیدحسین دکمه چی فرزند سیدحسن

۴۸- جناب آقای محمدرضا حافظی فرزند مصطفی

۴۹- جناب آقای منصور حاجی آخوندیان فرزند حسین

۵۰- جناب آقای محمد طهام پور فرزند رضا

۵۱- جناب آقای ابوالقاسم آقا حسین شیرازی فرزند احمد

۵۲- جناب آقای مصطفی قلی خسروی فرزند محمدباقر

۵۳- جناب آقای اسداله احمدی شهریور فرزند

۵۴- سرکار خانم دکتر فاطمه رهبر

نمودار تشکیلاتی مجمع خیرین سلامت کشور

تاریخ آخرین به روزرسانی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۱

   
 
 
 
 
 

در حوزه دارویی


کنترل ونظارت مداوم بر امور انبار داروئی که وظیفه تحویل داروهای درخواست شده از شرکتهای داروئی و کنترل تعداد و نوع اقلام و تاریخ انقضاء آنها و نیز تحویل داروها واقلام بهداشتی درخواست شده از سوی مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت را به مراکز مذکور به عهده دارد

رسیدگی، کنترل و پاسخ دادن درخواستهای مراکز بهداشتی درمانی وخانه های بهداشت تحت پوشش که به واحد امور داروئی تحویل داده می شود بر حسب نیاز مراکز، موجودی شرکتهای داروئی و موجودی انبار

بازرسی وسر کشی به مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی و خانه های بهداشت تحت پوشش به طور مداوم وکنترل ایرادها و بی نظمی ها و اشکالات موجود و احیاناً تشویق موارد

اعلام تغییر قیمتهای اعلام شده از سوی شرکتهای داروئی به مراکز تحت پوشش

مطابقت دادن تغییر قیمتهای اعلام شده از سوی شرکتهای داروئی با تغییر قیمتهای پذیرفته شده از سوی بیمه ها برای جلوگیری از کسورات و ضررهای احتمالی

وظایف:

  • نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی سطوح میانی ومحیطی، نظارت براجرای ضوابط قانونی بکارگیری نیروی انسانی شهری وروستایی، تعیین نیازها واولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها، ایجاد وتجهیز واحدهای بهداشتی
  • تهیه واجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی نظام بهداشتی منطقه، تهیه وابلاغ ضوابط استاندارد درباره نظام بهداشتی وتحقیقات کاربردی
  • ارزشیابی خدمات واحدهای بهداشتی وتعیین میزان اثر بخشی آنه ونظارت بر آموزش کادر کمکی مورد نیاز مرکز بهداشت، توزیع، اعزام نیروی مستعد خدمت و پیام آوران بهداشت سهمیه مرکز
  • تحلیل آمارها واطلاعات به منظور محاسبه نشانگرهای بهداشتی وتعیین نیازها واولویت ها
  • تهیه بازتاب اطلاعاتی برای واحدهای بهداشتی
  • برگزاری کارگاه ها ودوره های آموزش مسائل فنی ومدیریت که از طریق گروه مدیریت استان تدوین می گردد، پیشنهاد واجرای برنامه های بازآموزی وآموزش حین خدمت برای پرسنل بهداشتی
  • تعیین نیازها واولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه ها وبرآورد نیروی انسانی، ایجاد تجهیزات واحد های بهداشتی
  • توسعه وبهبود استاندارد واحدهای بهداشتی درمانی در جهت نیل تدریجی به شبکه های جامع ونظارت مداوم
  • اولویت بندی در احداث واحدهای بهداشتی درمانی، تعیین مکان مناسب برای احداث طبق ضوابط، نظارت وهماهنگی در احداث بنا یا دفتر فنی
  • بررسی وتطبیق شرایط جغرافیایی، جمعیتی منطقه با امکانات فنی وپوشش واحدهای بهداشتی وپیشنهاد اصلاح گسترش ویا تبدیل واحد