شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۳۰۸

شرح وظایف واحد آمار
- تحویل وکنترل وجمع بندی فرم های نظام نوین آماری شامل فرم مراقبت کودکان زیر ۶سال، فرم مراقبت مادران باردار، فرم مراجعین سرپایی، فرم استخراجی بیماریهای نمونه ای، فرم نتایج کنترل کیفی آب آشامیدنی، و...بصورت ماهیانه، سه ماهه، شش ماهه وسالیانه
- ارسال فرمهای جمع بندی شده آمارها به واحدهای مربوطه و معاونت بهداشتی
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سرشماری اولین ویزیت
- کنترل و استخراج اطلاعات جمعیتی به تفکیک شهری و روستایی و گروههای سنی
- ورود اطلاعات موارد مرگ در نرم افزار ثبت مرگ
- کنترل وتصحیح اطلاعات مرگ ثبت شده و استخراج شاخص ده علت مرگ اول شهرستان
- ارسال اطلاعات موالید و مرگ شش ماهه مراکز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده به معاونت بهداشتی
- پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار واطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت
- تهیه گزارشات و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری
- آموزش به همکاران جدیدالورود به سیستم (پزشکان، دانشجویان و...)
- اجرا وهمکاری در طرح های علمی –پژوهشی
- پاسخ به مکاتبات سایر سازمانها
- انجام سایر امور مربوطه