شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۳۴۷

شرح وظایف واحد آموزش سلامت
۱) اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
۲) انجام نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت شهرستان
۳) طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی آموزشی و مبتنی بر شواهد در شهرستان
۴) جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان
۵) جلب حمایت و مشارکت سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت
۶) مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (از جمله جوامع ایمن، مدارس مروج سلامت، بیمارستان های مروج سلامت) در شهرستان
۷) ارایه مشاوره فنی در زمینه آموزش و ارتقای سلامت به واحدهای زیرمجموعه و سایر سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان
۸) مشارکت در شناسایی و تحلیل تعیین کننده های اجتماعی سلامت با هدف تعیین اهداف مداخلات آموزش و ارتقای سلامت در سطح شهرستان
۹) ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش سلامت شهرستان
۱۰) توزیع منابع مالی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
۱۱) آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت و درمان در حوزه های آموزشی، ارتباطی، اطلاع رسانی و ارتقای سلامت
۱۲) طراحی و مشارکت در اجرای برنامه های ترویج سبک زندگی سالم در شهرستان با استفاده از رویکردهای مناسب
۱۳) توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان
۱۴) کمک به گسترش برنامه های سلامت در مدارس، محیط های کار، مراکز ارائه خدمات سلامت و مکان های عمومی
۱۵) همکاری باسایر واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان در طراحی و اجرای مداخلات سلامت
۱۶) طراحی و مشارکت در اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان
۱۷) حمایت از ایجاد و توسعه منابع علمی، رسانه ها و بانک های اطلاعاتی آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
۱۸) مشارکت در طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی در حوزه آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان
۱۹) همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه در انتقال مهارت های آموزش و ارتقای سلامت به دانشجویان رشته های علوم پزشکی در شهرستان
۲۰) جمع آوری، تحلیل، گزارش و بازخورد آمار مربوط به فعالیت های آموزش سلامت مراکز بهداشتی درمانی تابعه