مراکز روستایی

تعداد بازدید:۲۰۲۱

1. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی محمد آباد

2. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرک علی اکبر

3. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی تیمورآباد

4. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دولت آباد

5. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهکول

6. مرکز خدمات جامع سلامت  روستایی سدکی

7. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی لطف الله

8. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سکوهه

9. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی  لوتک

10. مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ورمال