شرح وظایف

۱- ثبت مرخصی پرسنل

۲- ثبت ماموریت پرسنل

۳- تکمیل فرم ارزشیابی سالیانه کارکنان

۴- تائید گواهی انجام کار پرسنل

۵- نظارت بر سیستم حضور و غیاب پرسنل

۶- صدور ابلاغ، شروع بکار و مکاتبات اداری

۷- تکمیل فرم تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

 

تعداد بازدید:۹۳۳